Amelina S.M. TRAINING PROSPECTIVE SPECIALISTS FOR PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION

Скачать статью

У статті розглядаються засоби підготовки студентів до іншомовного професійного спілкування. Аналізуються можливості використання «Рамкової програми». Пропонуються різні форми організації іншомовного спілкування у навчальній діяльності студентів.

Ключові слова: професійне спілкування, іншомовне спілкування, рамкова програма, ВНЗ, майбутній фахівець.

В статье рассматриваются средства подготовки студентов к иноязычному профессиональному общению. Анализируются возможности использования «Рамочной программы». Предлагаются различные формы организации иноязычного общения в учебной деятельности студентов.

Ключевые слова: профессиональное общение, иноязычное общение, рамочная программа, вуз, будущий специалист.

The article deals with the means of preparing students for foreign language professional communication. The possibilities of using the «Framework program» are analyzed. Various forms of organization of foreign language communication in the learning activities of students are offered.

Key words: professional communication, foreign language communication framework, high school, the future specialist.