Выпуск 28. Экономические науки

Скачать выпуск в четырех разделах.

Содержание выпуска

Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 • Абдулгазис В. С. Определение структуры производственного потенциала предприятия электросвязи. Стр. 5
 • Абдуллаєв А. Р. Вітроенергетичний потенціал Криму та перспективи його розвитку. Стр. 9
 • Абляева А. Эффективность использования межотраслевых факторов в аграрном секторе. Стр. 13
 • Анфалов А. А. Иновационная деятельность в развитии транспорта и транспортной инфраструктуры Крыма как основа роста конкурентоспособности региона. Стр. 16
 • Байракова И. В. Экономическое развитие промышленности Автономной Республики Крым и его влияние на рост национального дохода Украины. Стр. 20
 • Ваниева Э. А., Абдураманова Э. А. Анализ современного состояния и особенности развития инновационной деятельности промышленной отрасли в АРК. Стр. 23
 • Додонова М. В. Трансфертное ценообразование в сельскохозяйственных предприятиях. Стр. 27
 • Климчук С. В. Налоговое реформирование: миф или реальность. Стр. 31
 • Куліпанов О. М. Мотивація сільськогосподарської праці. Соціально-економічні аспекти. Стр. 33
 • Меркулова А. В., Лахонько М. А., Лубинец А. Ю. Оптимизация численности персонала в условиях кризиса. Стр. 35
 • Сафонова В. И. Оптимизация размеров сельскохозяйственных предприятий и эффективность их функционирования в условиях новых форм хозяйствования. Стр. 39
 • Сейдаметова З. C., Темненко В. А. Cloud computing: основные концепции и тенденции развития. Стр. 43
 • Чернявая А. Л., Кобзарь Т. В. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в Украине. Стр. 49
 • Юр’єва С. Ю. Про напрямки розвитку будівельної галузі України. Стр. 53

Раздел 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

 • Абібуллаєва Д. С. Характеристика глобальної стадії і проблема інституційного забезпечення економічного розвитку. Стр. 58
 • Адаманова З. О. Особенности инновационного развития стран с переходной экономикой. Стр. 63
 • Аджимет Г.Х., Аджимет Д. Х. Особенности сельскохозяйственной политики в странах ЕС. Стр. 67
 • Джеппарова З. Р. Проблемы глобальной бедности: тенденции развития. Стр. 71
 • Кальченко Т. В., Кундиревич В. П. Проблема інституційної збалансованості глобальної економічної системи. Стр. 74
 • Удалих О. О., Михальченко Т. В., Хоптюк О. В. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів. Стр. 79
 • Панченко Є. Г., Петрашко Л. П. Лідерство в контексті глобальної корпоративної відповідальності. Стр. 83

Раздел 3. УЧЕТ И АУДИТ

 • Аблязова С. А. Проблеми реформування спрощеної системи оподаткування в Україні. Стр. 89
 • Алімова А. Э., Сейдаметова Л. Д. Фінансовий аналіз як метод діагностики фінансового стану підприємства. Стр. 94
 • Джелялова Н. Б. Специальный налоговый режим сельскохозяйственных товаропроизводителей. Стр. 98
 • Додонов С. В., Бунчук Н. А. Обоснование управленческих решений на основании анализа переменных затрат. Стр. 102
 • Верига Ю. А., Прожар Н. В. Напрями вдосконалення звітності про фінансові результати в агроформуваннях. Стр. 106
 • Каджаметова Т. Н. Основные проблемы учета, аудита и страхования финансовых инвестиций. Стр. 113
 • Керимов А. Т. Обоснование дефиниции, классификация бизнес-процессов, их место в системе управления банком. Стр. 118
 • Коцюба М. П., Джуматаева Т. М. Методические проблемы учета реализации основных средств. Стр. 126
 • Майданевич П. М. Удосконалення лізингових відносин в підприємствах аграрного сектору. Стр. 129
 • Малахова А. В. Использование программно-целевого метода в стратегическом планировании деятельности предприятия. Стр. 132
 • Прадун В. П., Прадун В. В. Особенности управления использованием основных фондов сельскохозяйственных предприятий. Стр. 135
 • Сейдаметова Л. Д. Єдиний соціальний внесок та податок с доходів фізичних осіб: проблеми обліку, оподаткування та контролю. Стр. 140
 • Стефаненко М. М., Аджисалієва А. І. Бухгалтерський облік основних засобів: методи оцінки та шляхи їх гармонізації. Стр. 145
 • Стефаненко М. М., Септарова Д. І. Облік грошових коштів підприємства: сучасні моделі. Стр. 149
 • Стефаненко М. М., Аджісалієва Е. І. Стратегічні пріоритети розвитку торговельних систем на внутрішньому ринку. Стр. 152
 • Таймазова Э. А. Использование средств автоматизации процессов управления предприятий туристической сферы. Стр. 156

Раздел 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

 • Абдулхаиров А. З. Анализ динамики развития туристско-рекреационного комплекса Крыма: управленческие аспекты. Стр. 162
 • Клейменов А. М. Планирование как деятельность высшего порядка. Стр. 166
 • Столяренко А. В. Классификационные факторы санаторно-курортного комплекса: теоретический подход. Стр. 170