Выпуск 33. Экономические науки

Скачать выпуск в четырех разделах.

Содержание выпуска

Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 • Абдураимова Э. Д. Современное состояние использования земельных ресурсов агроформирований Крыма. Стр. 5
 • Алімова А. Е. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна сутність та чинники впливу. Стр. 9
 • Байрам У. Р. Проблеми, недоліки та перспективи розвитку банківських операцій з пластиковими картками. Стр. 13
 • Білик В. В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Стр. 18
 • Бондаренко О. С. Стратегия управления инвестиционным процессом в санаторно-курортном комплексе. Стр. 22
 • Бутенко О. І. Проблеми капіталізації вітчизняного банківського сектору у контексті вимог Базеля ІІІ. Стр. 26
 • Ваниева Э. А. Усовершенствование классификации денежных потоков с учетом современных условий хозяйствования. Стр. 31
 • Долинко В. В., Байракова И. В. Влияние инвестиционной привлекательности промышленности регионов на рост национального дохода Украины. Стр. 35
 • Копилець П. М. Організація інформаційно-логістичної системи на підприємствах машинобудування. Стр. 40
 • Лебедева Л. Н., Полуэктова Н. Р. Учет реальных опционов при оценке эффективности проектов внедрения информационных систем. Стр. 43
 • Мусаєв Е. К. Інвестиційно-інноваційні напрями розвитку агропромислового комплексу. Стр. 47
 • Рибінцев В. О., Головань О. О. Впровадження методичного підходу визначення конкурентоспроможності банківських послуг фізичним особам. Стр. 51
 • Смедлаєва Е. М. Теоретичні основи формування ринку праці в аграрному секторі економіки у сучасних умовах. Стр. 55
 • Стефаненко М. М., Яковіна Я. Л. Бюджетно-фінансова безпека: місце в системі управління бюджетною установою та пріоритети посилення на сучасному етапі розвитку економіки. Стр. 60
 • Стефаненко М. М. Інституційні основи стратегії фінансової безпеки України. Стр. 63
 • Мандражи З. Р., Карабаш Э. У. Ресурсный потенциал как фактор оценки конкурентоспособности строительного предприятия. Стр. 68
 • Чалий І. Г. Формування системи ключових показників оцінки діяльності учасників схем довірчого управління майном в системі житлового будівництва. Стр. 71
 • Чекмарева Т. М., Коцюба М. П. Роль особо охраняемых природных территорий Украины и их социально-экономическая эффективность. Стр. 77
 • Челебджанова Э. Б. Мотивация экономической активности населения в аграрном секторе экономики. Стр. 82

Раздел 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

 • Адаманова З. О. Специфика посттранзитивного трансформационного кризиса. Стр. 86
 • Адельсеитова Э. Б. Международный туризм как специфическая форма международной торговли услугами. Стр. 91
 • Джеппарова З. Р. Финансовая глобализация: специфика современного периода мирохозяйственных отношений. Стр. 94
 • Зиятдинова Н. Р. Миграционные потоки населения Украины в контексте развития международной экономической интеграции. Стр. 99
 • Кальченко Т. В., Остапюк А. О. Глобальні економічні процеси: формування, розвиток і сучасна інституціоналізація. Стр. 103
 • Петрашко Л. П. Крос-культурні аспекти корпоративної соціальної відповідальності: китайський досвід. Стр. 108
 • Сейдаметова З. C., Темненко В. А. Глобальная индустрия дата-центров: инвестиции, качество персонала, заработная плата. Стр. 114
 • Фролова Т. О. Інвестиційна мотивація корпоративних суб’єктів глобального ринку. Стр. 121

Раздел 3. УЧЕТ И АУДИТ

 • Аблязова С. А., Трубанова Н. Ф. Вдосконалення методики складання звіту про фінансові результати підприємства згідно вимог МСФЗ. Стр. 129
 • Бабкова Э. Г. Активизация инвестиционной деятельности коммерческих банков. Стр. 133
 • Головай Н. М. Принципи і якісні характеристики фінансової звітності відповідно до міжнародних та вітчизняних стандартів обліку. Стр. 136
 • Джаферова Л. Р. Інституціональний підхід до створення позитивного середовища розвитку ефективної моделі бухгалтерського обліку країни. Стр. 140
 • Джелялова Н. Б., Аблязова С. А. Організаційно-методичні основи складання фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва. Стр. 145
 • Каджаметова Т. Н. Учетная политика предприятия в части амортизации необоротных активов. Стр. 150
 • Керимов А. Т. Внешний конкурентный бенчмаркинг в управленческом учете банка. Стр. 153
 • Крутова А. С. Облікове забезпечення управління торгівлею в інформаційній економіці. Стр. 160
 • Мерджанова Л. З., Завгородняя Е. Д. Новые подходы к начислению, выплате и учету пособия по временной утрате трудоспособности в 2011 году. Стр. 165
 • Нестеренко О. О. Інформаційні технології управління підприємствами роздрібної торгівлі. Стр. 170
 • Польова Н. М. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства. Стр. 175
 • Сейдаметова Л. Д., Абдуллаев Р. А. Бухгалтерский учет как ключевой элемент обеспечения экономической безопасности предприятия. Стр. 181
 • Чумак О. В. Створення і розміщення web-сайту: організація облікових процедур. Стр. 186
 • Щербатих Д. В. Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудування в Черкаській області. Стр. 191

Раздел 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

 • Абдулхаиров А. З. Стратегическое планирование как основа управления крымским туризмом. Стр. 195
 • Аджимет Г. Х., Усманова Э. А. Анализ современного состояния и перспективы развития гостиничного комплекса АРК. Стр. 201
 • Веретехин А. В. Анализ маркетингового менеджмента предприятий в современных условиях Украины. Стр. 205
 • Ганиева А. К., Шаран Е. А. Управление трудовыми ресурсами в сервисных организациях Украины. Стр. 211
 • Ільєнко Ю. І. Новітні інтернет-технології у туризмі. Стр. 213
 • Ібрагімов Е. Е. Організаційні знання підприємства: структуризація, технології управління, культура спільного використання. Стр. 217
 • Крылов В. С. Экономическое поведение: модель целевого поведения. Стр. 221
 • Куницын С. В. Формирование туристско-рекреационного потенциала территорий и его продукта. Стр. 224
 • Шершньова Г. В. Інформаційно-комунікаційна підтримка взаємовідносин постачальників і торговельних мереж в управлінні товарним асортиментом. Стр. 230

Также можно скачать выпуск одним файлом выпуск №33.