Выпуск 34. Педагогические науки

Скачать выпуск в четырех разделах.

Содержание выпуска

Раздел 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

 • Дяченко М. Д. Розвиток творчої особистості в контексті формування професійної компетентності майбутнього журналіста у процесі професійної підготовки. Стр. 5
 • Журба К. О., Докукіна О. М. Проблема міжнаціональної толерантності у сучасному освітньому просторі. Стр. 9
 • Мусаєв К. Ф. Формування технологічного мислення в учнів позашкільного закладу в процесі рішення технічних задач. Стр. 16
 • Повалій Л. В. Особливості батьківсько-дитячих взаємин у руслі гуманізації виховного процесу. Стр. 19
 • Примачок Л. Л. Виховання розради як духовної цінності у студентів медичного коледжу (за результатами експериментальної роботи). Стр. 25
 • Рашковська В. І. Інтегративні світоглядно-педагогічні характеристики православного образотворчого мистецтва в духовному розвитку майбутнього вчителя. Стр. 29
 • Резунова Е. С. Кросс-культурная компетентность и её значение в современной системе высшего образования. Стр. 33
 • Стельмах Н. В. Умови формування моральної особистості підлітка. Стр. 37
 • Стукало Е. А. Педагогическое общение в организации учебной деятельности. Стр. 41
 • Федорова Є. В. Громадянське виховання студентів з особливими потребами. Стр. 44
 • Фомкіна О. Г. Ділова гра в реалізації гуманістичних тенденцій професійної освіти. Стр. 48

Раздел 2. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

 • Амелина С. М. Подготовка будущих специалистов к иноязычному профессиональному общению. Стр. 54
 • Антонець А. В. Структура прогностичних умінь майбутніх менеджерів та фактори ефективності їх формування. Стр. 57
 • Бай Ш. М. Роль терминологической лексики в формировании коммуникативной компетенции студентов. Стр. 61
 • Джаферова С. Е., Байрам У. Р. Методическое обеспечение текущего и итогового контроля знаний студентов специальности «Учёт и аудит» РВУЗ «КИПУ». Стр. 65
 • Костриця Н. М. Екологічний підхід до культурологічної підготовки майбутніх фахівців-аграрників. Стр. 67
 • Кулько В. А. Формирование мотивационного компонента готовности будущих экологов к профессиональной деятельности. Стр. 73
 • Курбатова Ю. В. Научно-методическое обеспечение профессионального становления будущего агронома в учебно-воспитательном процессе аграрного университета. Стр. 77
 • Петрук В. А., Ляховченко Н. В. Аналіз принципів професійної орієнтації та мотивів вибору професії абітурієнтами. Стр. 80
 • Сопівник Р. В. Сутність понять «лідер» і «лідерство» в контексті потреб агропромислового комплексу України. Стр. 84

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

 • Букаткіна Ю. М. До питання формування інструментальних компетенцій майбутніх інженерів аграрної галузі. Стр. 91
 • Котляревская Н. В. Развитие направления «дизайн-костюм» в высшем профессиональном училище швейного профиля. Стр. 94
 • Лєсовий В. Ю. Дидактична адаптація студентів-першокурсників у ВНЗ технічного профілю. Стр. 97
 • Мыхнюк М. И. Педагогическое мастерство и его роль в развитии профессиональной культуры преподавателей специальных дисциплин. Стр. 102
 • Прозор О. П. Діагностика мотивації студентів технічних ВНЗ до вивчення фундаментальних дисциплін. Стр. 106
 • Сидоренко В. К., Тверезовська Н. Т. Умови і засоби розвитку здатності до рефлексії при підготовці до професійної діяльності. Стр. 110
 • Хаялиева С. З. Технологическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов. Стр. 116
 • Хом’юк І. В. Обґрунтування вибору основних структурних компонентів професійної мобільності майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Стр. 119
 • Шереметьева Ю. А. Совершенствование структуры содержания профессиональной подготовки инженеров-педагогов швейного профиля. Стр. 124

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

 • Кошова О. П. Організаційно-структурна модель формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів ВНЗ. Стр. 131
 • Меджитова Л. М., Дроздовская Н. Н. Поддержка множества манипуляторов «мышь» в обучающих программах. Стр. 135
 • Мигович С. М. Інформаційна компетентність – необхідна умова використання мережевих технологій в освіті. Стр. 139
 • Сейдаметова З. Н. Компонентная структура информационной компетентности будущих инженеров-педагогов. Стр. 143
 • Сейдаметова С. М. Мультимедиа-программы, применяемые в образовательном процессе. Стр. 147
 • Сейдаметова С. М., Маламан А. Ф. Міжпредметні зв’язки в підготовці молодших спеціалістів будівельного профілю при вивченні комп’ютерної графіки. Стр. 150
 • Усеинов Э. А. Объектно-ориентированное программирование в рамках дисциплины «Язык программирования PYTHON». Стр. 156

Также можно скачать выпуск одним файлом выпуск №34.